Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Hungarian hu
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia

Garancia

RURIS kerti gépek

Tájékoztató a jótállási jogokról

 

1.       a jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

2.       a jótállás időtartama a termék részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított.

3.        

a)       10 000 Ft-ot elérő, de 100 000 Ft-ot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év kötelező jótállás.

b)       100 000 Ft-ot meghaladó, de 250 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év kötelező jótállás.

c)       250 000 Ft-ot meghaladó ár esetén 3 év kötelező jótállás.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

4.       Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jótállásra kötelezett, köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.       A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6.       Nem tartozik a jótállás alá a hiba, ha annak oka a terméknek a fogyasztó részére való átadást követően keletkezett, így például, ha hibát:

-          szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha az szakszerűtlen üzembe helyezés a használati útmutató hibájára vezethető vissza) vagy a karbantartás elmulasztása okozta.

-          rendeltetésellenes használat, a használati útmutatóban foglaltak, előírt karbantartások nem megfelelő elvégzése,

-          helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

7.       A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, kivéve, ha elmaradt a jótállási jegy rendelkezésre bocsátása. Ebben az esetben is bizonyítottnak tekinthető a szerződés megkötése (jótállásra való jogosultság) ha a fogyasztó bemutatja a fizetési bizonylatot (számlát vagy nyugtát).

8.       Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztót megillető jogok:

-          A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve hogy fogyasztónak minősül.

-          A kötelező jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára. Ilyen esetekben az előírt üzembe helyezés várható díjairól a fogyasztó az eladás helyén tájékozódhat. A vállalkozás közreműködésével történő üzembe helyezés kalkulálható díjtétele az eladási hely vevőszolgálatánál tekinthető meg.

A fogyasztó garanciális jogainak érvényesítése során- választása szerint- kijavítást vagy kicserélést igényelhet kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne (figyelembe véve a termék (szolgáltatás) hibátlan állapotban képviselt értékét a szerződésszegés súlyát a fogyasztó érdeksérelmeit)

 

-          az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, ha a hibát a kötelezett költségére maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy nem tudott eleget tenni a kötelezettségnek megfelelő határidőn belül  a dolog rendeltetésére figyelemmel a jogosult érdekeit kímélve, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a jogosult nem állhat el a szerződéstől.

-          ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által leírt tulajdonságokkal, akkor a fogyasztó a gyártól közvetlenül is követelheti (Ptk. 6:168 p.), hogy a terméket javítsa ki, vagy ha ez a fogyasztó érdeksérelme nélkül nem valósítható meg, cserélje ki.

 

9.       A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre adott okot vagy áttérés egyébként indokolt volt.

10.    A jótállási igény ( a 2. pontban meghatározottak szerinti határidő(k)ben a jótállásra kötelezettnél (vállalkozás) érvényesíthető.

11.    Ha fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

12.    A kijavítást vagy kicserélést 30 napon belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem végzi el, a fogyasztó a hibát  a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavítatthatja.

13.    A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka-, és a továbbítási költségeket – a jótállásra kötelezett (vállakozást ) terhelik.

14.    A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi poggyászként nem szállítható terméket – a járművek kivételével- az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

15.    Amennyiben a kötelező jótállással, kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos szolgáltatások során a fogyasztók jogai sérülnek, úgy a fogyasztó kezdeményezheti a megyei (fővárosi) kereskedelmi kamarák mellett tevékenykedő békéltető testület eljárását is. A testület pontos elérhetőségéről a vállalkozás is köteles tájékoztatni a fogyasztót.            

16.    A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén., fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A nem fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekhez kapcsolódóan-, amely esetben a jogszabály nem ír elő kötelezően jótállást – önkéntes vállalással, a vásárlás napjától 6 hónap időtartamban biztosítunk jótállást. A nem fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termék a Ptk. rendelkezési az irányadóak. Nem fogyasztó és vállakozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termék pl.: a vevő a saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás érdekében megvásárolt termék.

17.    Figyelem! A forgalmazó  és a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014 (IV.29) NGM rendelet 6. paragrafusa szerinti elismervény átadására köteles.

Telefonon is fogadott bejelentett panaszok jegyzőkönyvezésére vonatkozóan  az 1997 évi CLV törvény  (Fogyasztóvédelmi Törvény) rendelkezéseit kell követni. Egyéb kérdésekben a 2013 évi V. törvény (Ptk.) előírásai az irányadók.